11 kwietnia 2018

Centrum Badawczo-Rozwojowe Spółki TECH-SOFT

Celem projektu jest wzrost aktywności badawczo-rozwojowej Spółki Tech-Soft poprzez utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Inwestycja obejmie zakup środków trwałych i WNiP, na bazie których będzie prowadzona działalność B+R. W wyniku projektu uruchomiona zostanie nowa usługa badawcza świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań optymalizacyjnych wykorzystujących machine/deep learning w wybranych procesach biznesowych. Usługa oparta zostanie o opracowane autorskie modele i algorytmy, uwzględniające bieżące informacje o przebiegu danego procesu oraz zgromadzone i przetworzone przez CBR dane historyczne (ujęte w autorskich modelach danych). W ramach Centrum prowadzone będą również własne badania w zakresie poszukiwania rozwiązań optymalizujących procesy usługowe i przemysłowe w obszarze automatyzacji i robotyzacji. Zespół badawczy będzie poszukiwać algorytmów i budować modele generyczne (np. modele serwisowe i eksploatacyjne urządzeń w oparciu o dane bieżące i historyczne), celem opracowania samouczących się optymalizatorów kosztowych i eksploatacyjnych. Algorytmy zostaną oparte na sztucznej inteligencja i zaimplementowane w rozwiązaniach IT (np. systemie serwisowania czy oprogramowania sterującego robotem). Projekt będzie realizowany w ramach 1 zadania inwestycyjnego, które potrwa 18 m-cy. Grupa docelowa dla wyników projektu została określona jako MSP prowadzące działalność usługową i produkcyjną na terenie woj. lubelskiego i kraju. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia rezultatów i wskaźników:

  • poszerzenie oferty o innowacyjne rozwiązania opracowane w CBR i usługę badawczą (wykorzystanie infrastruktury B+R przez Tech-Soft i odbiorców – nowe umowy)
  • rozwój współpracy z jednostkami naukowymi
  • wzrost zatrudnienia na stanowiskach badawczych
  • wzrost liczby realizowanych projektów badawczych -istotne zwiększenie nakładów na działalność B+R i
  • wzrost aktywności badawczej.